Grond

Plagron Lightmix is samengesteld uit de allerbeste en uiterst zorgvuldig geselecteerde veensoorten. Door toevoeging van verschillende vezeltypen en perliet wordt een luchtigheid en zuurstofniveau bereikt zoals u dat alléén van Plagron kwaliteitsaarde kunt verwachten. Aan Lightmix is slechts een minimale hoeveelheid voeding toegevoegd. Dit maakt Lightmix bij uitstek de meest geschikte grond om volledig naar eigen inzicht en keuze te bemesten.?

Plagron Growmix is samengesteld uit de allerbeste en uiterst zorgvuldig geselecteerde veensoorten. Door toevoeging van verschillende vezeltypen en perliet wordt een luchtigheid en zuurstofniveau bereikt zoals u dat alléén van Plagron kwaliteitsaarde kunt verwachten. De rijkelijk aanwezige en unieke Plagron wormenhumus garandeert een hoogstaand biologisch leven en een nog verdere verbetering van de watercapaciteit.

Veenwinning en veensoorten

Het veen dat in de potgronden van Plagron wordt gebruikt is afkomstig van veenvelden uit Estland. De veenderijen van Era in Märjamaa zijn 350 hectare groot, de veenderijen van (Kraver) Kalloveen Estonia in Viljandi zijn 850 hectare groot.

Veen is een natte, zuurstofarme en sponsachtige grondsoort, die is opgebouwd uit dood plantaardig materiaal. Normaal gesproken wordt dit materiaal snel afgebroken door de aanwezigheid van zuurstof en de werking van bacteriën. Vooral bij hoge temperaturen en droge omstandigheden gaat de afbraak snel. In natte en vochtige omstandigheden gaat de afbraak langzamer dan de ophoping, waardoor veenvorming optreedt. Veen komt vooral voor in gematigde vochtige streken. Estland is hiervan een goed voorbeeld. Estland behoort tot de landen met het meeste veen ter wereld.  Hiernaast is veen uit Estland van hoge kwaliteit. Een ander voordeel is dat de winningsgebieden in deze Baltische staat gunstig liggen ten opzichte van de zeehavens waardoor het veen snel naar Nederland verscheept kan worden.

Veenvorming
Het eerste veen is zich zo’n tien- tot twintigduizend jaar geleden gaan vormen. In lager gelegen gebieden vormden zich plassen met riet en andere begroeiing. De resten van deze afgestorven planten vormden een laag van organisch materiaal. In de loop van de tijd werden de plassen moerassen en kwam er andere begroeiing. Uiteindelijk bleef er maar één plant over die het overleefde: het veenmos sphagnum. Deze wortelloze plant groeit naar boven, maar tegelijkertijd sterft de onderkant voortdurend af. Dit afgestorven en verteerde veenmos vormt een veenlaag. Door de bijzondere manier van groeien van het mos vormen de sphagnumvelden ‘heuvels’ in het landschap van soms wel tien meter dik: een veenveld.

Veenwinning
Voordat het veen gewonnen kan worden gaat er een proces van vijf jaar aan vooraf. Een veenveld staat onder water en zal dus eerst ontwaterd moeten worden. In de winter, als de toplaag bevroren is en machines het veld kunnen berijden, wordt er gestart met het trekken van gleuven door speciale machines. Ook wordt de sphagnumlaag plus de begroeiing verwijderd en worden er wegen aangelegd van de boompjes die zijn weggehaald met hierop een laag van een meter korrels. Door de gleuven loopt het water in de bovenste lagen weg. Als het veenveld eenmaal gereed voor productie is, wordt één keer per jaar een toplaag van vier tot acht centimeter dik gewonnen.

Witveen (sphagnumveen):
Witveen wordt gewonnen uit de bovenste laag en bestaat uit de levende veenmoslaag met daaronder de afgestorven maar nog niet gehumificeerde veenmosresten. Deze laag is meestal maar enkele decimeters dik.

Overgangsveen
Dit veen wordt gewonnen uit de overgangslaag tussen wit- en zwartveen. Ook de eigenschappen van dit veen liggen tussen wit- en zwartveen in.

Zwartveen
Onder het witveen en overgangsveen bevindt zich het zwartveen. Dit is een sterk gehumificeerde, slecht doorlatende veenlaag die permanent verzadigd is met water. Deze laag is gemiddeld zo’n zeven tot negen meter dik.

Elke veensoort met zijn eigen unieke eigenschappen wordt gebruikt in de potgronden van Plagron. Vaak is een combinatie van twee soorten veen interessant omdat dan de positieve eigenschappen van beide veensoorten gecombineerd worden.

Als een veld na tientallen jaren veenwinning ‘leeg’ is, wordt het onder water gezet of gebruikt voor akkerbouw. Bij wijze van proef wordt er nu nieuwe sphagnum geplant op afgegraven veenvelden zodat er langzaam een nieuw veenveld kan ontwikkelen. Al met al een bijzonder en zeer interessant proces.